Price list 236 Slates India

PRICES OF SLATES – BOTH SIDES NATURAL  

S.No

NAME OF THE MATERIAL

30X30
10-15

40X40
10-15

30X60
15-20

40X60
15-20

60X60
15-20

SLABS
20-30

1.

BLACK

4.40

5.42

5.42

6.21

6.91

NA

2.

BLACK RUSTIC

3.41

4.52

4.52

6.80

6.35

NA

3.

CHOCOLATE

3.93

4.81

4.81

4.39

5.54

NA

4.

COPPER

5.4

5.83

5.83

7.64

7.14

NA

5.

INDIAN AUTUMN

5.72

6.33

6.33

6.94

7.72

NA

6.

JACK BLACK

8.31

9.91

9.91

10.55

11.22

NA

7.

JACK MULTI

8.31

9.91

9.91

10.55

11.22

NA

8.

KUND MULTI

6.85

8

8

10.44

11.08

NA

9.

LILAC WHITE

7.58

9.77

9.77

10.61

11.52

NA

10.

MAC.GREEN

4.43

5.42

5.42

6

6.67

NA

11.

MULTI COLOUR

3.5

4.08

4.08

5.25

5.83

NA

12.

MULTI PINK

3.79

4.37

4.37

4.52

4.9

NA

13.

NAG.GREEN

5.07

6.72

6.72

7.81

8.69

NA

14.

PEACOCK MULTI

6.85

8.02

8.02

10.44

11.08

NA

15.

PURE PINK

4.75

5.42

5.42

6.94

7.23

NA

16.

RUSTIC GREEN

3.5

4.37

4.37

4.95

5.54

NA

17.

RAJA RED

5.97

7.73

7.73

8.51

9.47

NA

18.

SANJANI

7.58

9.04

9.04

9.71

10.79

NA

19.

SIMLA WHITE

12.10

14.87

14.87

20.41

22.16

NA

20.

TERA RED

4.37

5.25

5.25

6.3

7

NA

21.

VIJAYA GOLD

5.83

6.70

6.70

7.58

8.45

NA

22.

YELLOW

5.25

6.41

6.41

7.35

8.16

NA

 PRICES OF SLATES –ONE SIDE CALIBRATION

S.No

NAME OF THE MATERIAL

30X30
10-15

40X40
10-15

30X60
15-20

40X60
15-20

60X60
15-20

SLABS
20-30

1.

BLACK

8.95

9.24

9.24

10.93

12.16

NA

2.

BLACK RUSTIC

6.67

7.43

7.43

8.05

8.95

NA

3.

CHOCOLATE

7

7.87

7.87

8.16

9.04

NA

4.

COPPER

13.56

16.18

16.18

16.91

18.23

NA

5.

INDIAN AUTUMN

9.59

9.62

9.62

12.04

13.38

NA

6.

JACK BLACK

12.97

15.02

15.02

15.86

17.06

NA

7.

JACK MULTI

12.97

15.02

15.02

15.86

17.06

NA

8.

KUND MULTI

10.06

11.22

11.22

15.60

16.77

NA

9.

LILAC WHITE

10.5

12.68

12.68

13.53

14.43

NA

10.

MAC.GREEN

7.35

8.77

8.77

10.93

12.16

NA

11.

MULTI COLOUR

6.41

7

7

8.16

8.75

NA

12.

MULTI PINK

4.37

7.43

7.43

8.83

9.82

NA

13.

NAG.GREEN

8.95

9.97

9.97

10.64

11.75

NA

14.

PEACOCK MULTI

10.06

11.22

11.22

15.60

16.77

NA

15.

PURE PINK

8.51

9.33

9.33

11.31

11.66

NA

16.

RUSTIC GREEN

6.41

7.3

7.3

7.87

8.45

NA

17.

RAJA RED

9.94

11.81

11.81

12.77

14

NA

18.

SANJANI

11.08

12.54

12.54

13.27

14.58

NA

19.

SIMLA WHITE

16.47

19.68

19.68

24.79

26.54

NA

20.

TERA RED

8.16

8.89

8.89

10.09

11.22

NA

21.

VIJAYA GOLD

9.33

10.20

10.20

11.08

11.95

NA

22.

YELLOW

9.04

9.91

9.91

10.85

11.66

NA

Copyright (c) 2012 - 2020 Findstone